Pages

Untaian Hikmah

Kata-kata Yusuf Islam (Cat Stevens): ‘Budaya dan nilai hidup Barat adalah seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam dan umat Islam sedang berebut-rebut membeli tiket untuk menaikinya’

Monday, February 11, 2008

Wakalah Peguam Syarie

Wakalah Perlantikan Peguam Syarie

Berbeza dengan kes-kes di Mahkamah Sivil, seorang peguam boleh bertindak mewakili anakguam dengan hanya memfailkan Notis Kehadiran di Mahkamah dengan bayaran tertentu.

Walaubagaimanapun di Mahkamah Syariah, peguam syarie hendaklah memfailkan Wakalah Perlantikan di Pejabat Mahkamah Syariah dengan bayaran tertentu dan seterusnya membacakan wakalah perlantikan tersebut dihadapan Pendaftar atau Hakim.

Al-Wakalah dari segi bahasa bermaksud :
(i) bertanggungan dan menunaikan urusan orang lain
(ii) bergantung kepada yang lain atau menyerahkan
(iii) menjaga

Dari segi istilah ia bermaksud mengganti orang lain di dalam melaksanakan sesuatu urusan yang boleh dilakukan oleh pengganti tanpa mensyaratkan selepas kematian pihak yang menyerahkan urusan.

Berdasarkan maksud tersebut maka al-wakalah terikat dengan beberapa perkara seperti berikut :
(i) penyerahan gentian berurusan memerlukan ijab dan Kabul di antara pewakil dan wakil
(ii) urusan yang diserahkan kepada wakil mestilah jelas
(iii) urusan yang diserahkan mestilah yang boleh menerima gentian (niyabah) iaitu yang boleh dilakukan oleh pengganti/wakil
(iv) urusan yang diserahkan adalah milik wakil
(v) tidak mensyaratkan urusan tersebut dengan kematian pewakil kerana jika disyaratkan pelaksanaan tersebut selepas kematian pewakil maka ianya menjadi wasiat


CONTOH WAKALAH
DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI ........
DALAM NEGERI .........., MALAYSIA
KES MAL BIL : 01003-055-0634 TAHUN 2007

DI ANTARA

ABC BT DEF … PLAINTIF
DENGAN
HIJ BIN KLM … DEFENDAN

WAKALAH

Bahawasanya saya, ABC BT DEF (No. K/P : 666666-66-6666) yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxx adalah Plaintif yang dinamakan di atas dengan ini melantik PUAN XYZ BT MNO Peguam Syarie bagi mewakili dan bertindak bagi pihak saya dalam kes ini dan untuk hadir dalam prosiding yang berhubung dengannya.

Bertarikh pada haribulan , 2007.


................……………………………
ABC BT DEF


Bahawasanya saya, XYZ BT MNO dengan ini menerima dan bersetuju untuk menerima perlantikan sebagaimana tersebut di atas.

Bertarikh pada haribulan , 2007.

………………………………..
XYZ BT MNO


Di hadapan saya,


………………………………………………
HAKIM/PENDAFTAR


Wakalah ini telah difailkan oleh Tetuan XYZ & Partners, peguam syar’ie yang beralamat di No. . Tel : 06-99999999 Faks : 06-99999999 No. Rujukan : ASAP/MR/S/10000

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails